Za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego sprzężonego z kamerą mikroskopową można prowadzić pomiary charakterystycznych cech strukturalnych oraz materiałowych widocznych w skali mikroskopowej.Na podstawie pomiarów stereologicznych można otrzymać informacje na temat przestrzennej (trójwymiarowej) budowy mikrostrukturalnej (objętość, udział objętościowy, pole powierzchni, długość, liczność poszczególnych faz) na podstawie pomiarów prowadzonych na płaskim przekroju próbki materiału. 

mikrostruktura - pomiary mikrometryczne mikrostruktura - pomiary mikrometryczne