Badania wg norm: PN-66/H-04505

Klasyfikacja mikrostruktury ma za zadanie jednoznaczne przyporządkowania typu mikrostruktury stalowego wyrobu hutniczego do jednego ze znormalizowanych wzorców. Norma obejmuje wzorce o takich cechach jak: grubość płytek w perlicie, wielkość węglików w sferoidycie, długość igieł w martenzycie, liczby i wielkości azotków, nasilenie siatki węglików, stopień niejednorodności rozłożenia i pasmowatości węglików, procentowy udziału perlitu i ferrytu w strukturze, procentowy udziału martenzytu w strukturze, procentowy udziału sferoidytu i perlitu w strukturze oraz ich nasilenie. Badanie polega na porównaniu i przyporządkowaniu (przy określonym powiększeniu) odpowiednio ujawnionej mikrostruktury przeznaczonego do badań wyrobu hutniczego ze znormalizowanymi wzorcami.

klasyfikacja mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych klasyfikacja mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych