Badania wg norm: PN-EN 10247, PN-64/H-04510, DIN 50602

Występowanie pewnej ilości wtrąceń niemetalicznych w objętości każdego materiału metalicznego jest jego naturalną cechą strukturalną niemożliwą do wyeliminowania w procesie metalurgicznym. W celu zwiększenia jakości i podniesienia właściwości materiałów metalicznych dąży się do ograniczenia ilość wtrąceń niemetalicznych do minimum, przy czym ich rozłożenie powinno być jak najbardziej równomierne a wielkość pojedynczych wtrąceń jak najmniejsza. Wtrącenia niemetaliczne mogą pochodzić z procesu metalurgicznego (stalowniczego) w wyniku zachodzenia reakcji chemicznych pomiędzy składnikami kąpieli metalicznej lub dodawania zanieczyszczonych materiałów wsadowych (tzw. wtrącenia endogeniczne) oraz jako zanieczyszczenia cząstkami materiałów ogniotrwałych wchodzących w skład wymurówki pieców, kadzi oraz innego osprzętu służącego do wytapiania oraz odlewania metalu (tzw. wtrącenia egzogeniczne). Do drugiego rodzaju wtrąceń można również zaliczyć oderwane cząstki materiałów formierskich w odlewach. Metalograficzne badania mikroskopowe na szlifach nietrawionych umożliwiają ocenę morfologii wtrąceń niemetalicznych takich jak siarczki, tlenki, krzemiany, azotki oraz określenie ilościowego ich opisu.

wtrącenia niemetaliczne wtrącenia niemetaliczne